จ้างซ่อมแซมประตูบานเลื่อนเข้า-ออก (๒ ห้องเรียน) จำนวน ๓ ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (วัดกล้วยหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
18

Read more...

Print Friendly, PDF & Email