ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๗ รายการ (กิจกรรมการทำแปลงสาธิตสวนเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
9

Read more...

Print Friendly, PDF & Email