ภาพมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
34

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายรส  สายวงค์ปัญญา  ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางสาวแว่นแก้ว  ศรีวิชัยมูล บ้านเลขที่ 268 หมู่ 2 ชุมชนบ้านหมอสม ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 4,000 บาท

   

                                 

Print Friendly, PDF & Email