กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
91

♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาท เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมีนางศุภวรรณ ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายประจักร์ ทองทิพย์ บ้านเลขที่ 66 หมู่ 4 ชุมชนบ้านผาลาด ตำบทพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

Print Friendly, PDF & Email