กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาท

0
31

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาท เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมีนางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายประจักร์  ทองทิพย์ บ้านเลขที่ 66 หมู่ 4  ชุมชนบ้านผาลาด ตำบทพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

Print Friendly, PDF & Email