คำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่อง ขยายเวลาควบคุมสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0
55

ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1570/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 จังหวัดลำปางได้มีคำสั่งห้ามการดำเนินการ หรือจัดกิจกรรม หรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค จำนวน 2 รายการ ปิดสถานบริการ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค จำนวน 7 รายการ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และมาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ และระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด จำนวน 3 รายการ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ นั้น
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทยยังคงมีการเคลื่อนตัวของประชาชน อาจนำพาเชื้อกระจายไปในทุกพื้นที่ ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 และ ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในคราวการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. ให้ข้อห้ามการดำเนินการ หรือจัดกิจกรรม หรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค จำนวน 2 รายการ ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1570/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ข้อ 1. ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1)ห้ามการใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564
2)ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

2. ขยายระยะเวลาปิดสถานบริการ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค จำนวน 7 รายการ ออกไปอีกเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
1)สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
2)สถานประกอบการที่มีลักษณะเป็นห้องปรับอากาศ และมีการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดได้ อาทิเช่น ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต หรือสถานที่ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน สถานประกอบการบิลเลียด และสนุกเกอร์
3)สถานประกอบกิจการสปา สถานประกอบกิจการนวด เพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร ยกเว้น การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
4)คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม และสถานที่เสริมความงาม
5)ตลาดนัด ถนนคนเดิน
6)สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
7)ให้งดการแข่งขันกีฬาที่มีการสัมผัสหรือปะทะ เช่น มวย
ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ดังกล่าว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติ

3. ให้มาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ และระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด จำนวน 3 รายการ ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1570/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ข้อ 3. ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1)การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้การบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและการบริโภคในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา
2)การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน หรือสถานประกอบการ
3)ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก ที่งดการให้บริการ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ
อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว
ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

Print Friendly, PDF & Email