การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเปิดให้บริการแล้ว

0
168
ด่วน!!! การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเปิดให้บริการแล้ว   โดยกรอกข้อมูล ดังนี้้
1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
3. ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)
4. นามสกุลภาษาไทย
5. วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน
6. กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
จากนั้น กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล ระบบจะปรากฎ
– ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
-ประเภทการเลือกตั้ง
– วันที่เลือกตั้ง
*- ตัวเลือกเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 ข้อ ประกอบด้วย
1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
7. เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
การแจ้งเหตุ
* การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีสามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 – วันที่ 27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 – วันที่ 4 เมษายน 2564) *
Download Link ระบบการแจ้งเหตุฯ
Print Friendly, PDF & Email