ซื้อวัสดุสำหรับใช้ใน (โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) จำนวน ๑๐ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
6

Read more...

Print Friendly, PDF & Email