จ้างล้อมรั้วลวดหนามรอบพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
2

Read more...

Print Friendly, PDF & Email