การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2564

จังหวัดลำปาง แจ้งเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยจังหวัดลำปาง ขอให้ส่วนราชการ และหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

  1. ให้ความสำคัญกับการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในการที่มีการจัดกิจกรรมมีการรวมตัวของคนหมู่มาก เช่น กิจกรรมเคาท์ดาวน์, กิจกรรมทางศาสนา, กิจกรรมตามประเพณี และในกรณีจัดคอนเสิร์ต ให้ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0307.3/ว6119 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563
  2. ให้ศูนย์ปฎิบัติการแต่ละระดับ เพิ่มความถี่ในการออกตรวจตรา เพื่อป้องกันปราบปรามให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
  3. ให้ถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้
Print Friendly, PDF & Email