ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ วัดบุญเกิด ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาท และวัดห้วยหล่อ ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบุญเกิด และวัดห้วยหล่อ ในวันที่ ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป

Print Friendly, PDF & Email