ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

0
17

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคณะผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินจากเทศบาลจำนวน 4 แห่งที่เข้ารับการตรวจประเมิน โดยมีนายไมตรี ปาณะดิษ ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวเปิดการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯ รวมถึงชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินฯระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีเทศบาลจำนวน 4 แห่งเข้ารับการตรวจประเมิน ดังนี้
– เทศบาลตำบลแม่เมาะ
– เทศบาลเมืองพิชัย
– เทศบาลตำบลต้นธงชัย
– เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 

Print Friendly, PDF & Email