การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ กรณีรับเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
17

Print Friendly, PDF & Email