เทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดงานประเพณี“ล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร” สืบสานงานประเพณีหลังออกพรรษา 1 วัน

0
20

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ ชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชนบ้านชมพู กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านฟ่อน และชุมชนบ้านชมพู) ซึ่งจะจัดหลังวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน “สะเปา” หมายถึงเรือสำเภาในภาษาพื้นเมือง โดยคำเรียกดังกล่าวได้ให้ชื่อตามเอกลักษณ์ของสะเปา ที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่สองฝั่งริมแม่น้ำวังจะได้จัดทำขึ้นจากคติความเชื่อที่ว่า การล่องสะเปาคือการทำทานให้แก่ผู้ล่วงลับ การประดิษฐ์สะเปาของชาวล้านนา จะใช้กาบกล้วย มะละกอ ไม้ไผ่ หรือกระดาษแก้วใส ตกแต่งและประดับประดาด้วยดอกไม้ หรือใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายต่างๆ ติดด้านข้างลำสะเปา นอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆ ที่มักใส่ลงไปในสะเปาด้วย เช่น ข้าวสุก กล้วย อ้อยควั่น ข้าวต้มจิ้ม น้ำตาล เกลือ ยาสูบ หมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน และรูปสัตว์ต่างๆ เป็นต้น เพราะเชื่อกันว่าผู้ล่วงลับที่ได้อุทิศส่วนกุศลหรือทำทานไปให้ จะนำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ในอีกภพหนึ่ง การจัดงานจะเน้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมถึงการแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป โดยมีชาวบ้านในชุมขนใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวนมาก ถือเป็นการจัดงานล่องสะเปาขึ้นเป็นแห่งแรกของลำปาง ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. รายละเอียดดังนี้
– ชุมชนบ้านฟ่อน บริเวณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ริมแม่น้ำวัง) ภายในงานมีพิธีกรรมทางศาสนา และพิธีขอขมาพระแม่คงคา พิธียอคุณแม่น้ำวัง พิธีปล่อยโคมเป็นพุทธบูชา การประกวดขบวนแห่สะเปาจากกลุ่มองค์กร และชุมชนต่าง ๆ
– ชุมชนบ้านชมพู บริเวณริมแม่น้ำวัง ชุมชนบ้านชมพู ภายในงานมีพิธีกรรมทางศาสนา และพิธีขอขมาพระแม่คงคา พิธีปล่อยโคมเป็นพุทธบูชา ขบวนแห่สะเปาลอยน้ำ การปล่อยประทีปลอยน้ำ
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงดนตรีพื้นเมือง และมหรสพต่าง ๆ อีกด้วย เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมชม และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป

Print Friendly, PDF & Email