การเน้นย้ำให้รักษาวินัยในการป้องกันโรค

จังหวัดลำปางเห็นว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน รักษาวินัยในการป้องกันโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการพบปะ สัมผัสกับบุคคลและการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น เพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้น และมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ระบบการสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ ขอให้อำเภอใช้กลไกการบริหารราชการในพื้นที่ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

Print Friendly, PDF & Email