การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ กรณีรับเงินสด(ในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกันยายน 2563 (วันที่ 9 กันยายน 2563)

0
57

Print Friendly, PDF & Email