มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
88