เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ ให้แก่ที่อ่านหนังสือในชุมชน 12 แห่ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”

0
93

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนประชาชนบริจาคหนังสือให้แก่ที่อ่านหนังสือในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีพฤติกรรมรักการอ่านรวมถึงต้องการสร้างโอกาสการเข้าถึงหนังสือให้กับประชาชน เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐตามแผนแม่บท ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย สนใจร่วมบริจาคหนังสือ ได้ดังนี้1. กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
2. ที่อ่านหนังสือในชุมชนทั้ 12 แห่ง ดังนี้
ตำบลปงแสนทอง
– ชุมชนบ้านกาดใต้ ณ ศาลาประชาคม
– ชุมชนบ้านแม่กืย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหน้าวัดแม่กืย
– ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ณ กองทุนหมู่บ้านติดกับที่ทำการผู้สูงอายุ

ตำบลชมพู
– ชุมชนบ้านฟ่อน ณ ศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้านติดตลาดบ้านฟ่อน
– ชุมชนบ้านชมพู ณ ที่ทำการประธานชุมชน
– ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ณ ที่ทำการประธานชุมชน

ตำบลพระบาท
– ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ณ ที่ทำการประธานชุมชน
– ชุมชนบ้านหนองปล้อง ณ ศาลาอเนกประสงค์ (SML)
– ชุมชนบ้านกอกชุม ณ ร้านค้าประชารัฐ
– ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ณ ศาลาวัดบ้านหัวทุ่งสามัคคี

ตำบลกล้วยแพะ
– ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
– ชุมชนบ้านหัวฝาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าวัดหัวฝาย

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคหนังสือเพื่อมอบให้แก่ที่อ่านหนังสือประจำชุมชน จำนวน 12 แห่ง เพื่อร่วมปลูกฝังการอ่านให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์เทศบาล “เมืองแห่งคุณภาพ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทร 054-324195

Print Friendly, PDF & Email