ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กบ – ๘๖๙๙ ลำปาง จำนวน ๑ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
58

Read more...

Print Friendly, PDF & Email