ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กบ – ๘๖๙๙ ลำปาง จำนวน ๑ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
5

Read more...