เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน

0
30

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกาศรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่
– ชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 5 ตำบลปงแสนทอง
– ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ 6 ตำบลปงแสนทอง
– ชุมชนบ้านกาดโป่ง หมู่ 7 ตำบลปงแสนทอง
รับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
3. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมาย ที่ประกาศใช้บังคับในขณะที่ผู้นั้นได้สำเร็จการศึกษา
4. มีชื่อและที่อยู่ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ในเขตชุมชนนั้นๆไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันรับสมัคร

โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งต้องนำหลักฐานมาสมัคร ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่เกิน 6 เดือนไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนบุคคลที่มีความเสียสละ พร้อมที่จะทำงานเพื่อชุมชน เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนกับชุมชน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในชุมชน ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 054-324217 หรือทางเฟสบุ๊คเทศบาลเมืองเขลางค์นคร