ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนบ้านปงแสนทองหมู่ที่ ๑ – ชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
2

Read more...