ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหมอสม ตั้งแต่หน้าวัดหมอสม ชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ถึงถนนหน้าวัดวังแคว้ง ชุมชนวังแคว้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
2

Read more...