ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22 / 2563

0
88
กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 มีรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้
– มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ศคบ.ยันแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ไม่เข้าข่ายล้วงข้อมูล
2. ครม. เห็นชอบลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 ร้อยละ 90
3. กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำไม่มีการบังคับสีและลวดลายหน้ากากอนามัย
4. กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่งทั่วประเทศ
5. 6 มาตรการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มช่วงสถานการณ์ COVID-19
Print Friendly, PDF & Email