โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563

0
13

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมการทำแคบหมู ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 โดยมี นางสาวพัชรินทร์ พรหมวงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำแคบหมู ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง