คู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

http://https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/guideline_green_covid19.pdf