ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

0
162

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาคมเมือง และผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 และร่างบัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563
นอกจากนั้นยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครอีกด้วย

Print Friendly, PDF & Email