ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
125

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นการประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมการประชุม เพื่อมีส่วนร่วม ภายใต้หลักประชารัฐโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้จัดการประชุมตามมาตรการของทางจังหวัดลำปาง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยใช้วิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distance) แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 และห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้น 2 และได้ใช้ระบบการประชุมแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อใช้ในการประชุมและตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม โดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอขอบคุณในความร่วมมือและข้อคิดเห็น ตลอดข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Print Friendly, PDF & Email