ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
56

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าประชุม 13 ท่าน ซึ่งมีญัตติที่สำคัญคือ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 37 โครงการ เป็นจำนวนเงินกว่า 27,743,900 บาท(ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งหมดเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และแก้ไขระบบระบายน้ำเพื่อลดปัญหาจากน้ำท่วมขังและไม่มีที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่พอใช้ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป

Print Friendly, PDF & Email