ภาพมอบเงินสวัสดิการด้านการคลอดบุตรของกองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
15

 

ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการ  ด้านการคลอดบุตร แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางรัตนนาภรณ์  สายวงค์ปัญญา เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางสาววิภาศรี  สายวงค์ปัญญา  บ้านเลขที่ ๕๔/๑ หมู่ ๓ ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท