การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ กรณีจ่ายเงินสด(ในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 (วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)

0
31