ภาพมอบเงินสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
33

ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมี นางบุญเทียม  ยะชะระ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายวิรัตน์  เดี่ยวเจริญยิ่ง บ้านเลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๓ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท