มอบเงินสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
8

ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมี นายศรีวงศ์  จิตตรง  เหรัญญิกกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายรัตน์  ติ๊บปะปง บ้านเลขที่ ๖๒ หมู่ ๓ ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท