โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

0
7

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการตรวจวิเคราะห์ดินรวมถึงปฎิบัติการตรวจหาค่าต่างๆภายในดินด้วยชุดตรวจดินเเบบง่าย (Soil Test Kit) เพื่อหาค่าความเป็นกรดด่างของดิน ค่าความต้องการปูนของดิน ค่าปริมาณฟอสฟอรัสในดิน ค่าโพแทสเซียมที่เเลกเปลี่ยนได้ เเละค่าอินทรียวัตถุในดิน ณ ศูนย์เลี่ยงเมืองชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง