ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๐๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๗๗

0
5