มอบเงินสวัสดิการด้านขึ้นบ้านใหม่(หลักแรก)ของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
14

ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านขึ้นบ้านใหม่(หลักแรก)แก่สมาชิกกองทุน โดยมี นายเจริญ  ตายะสืบ  รองประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยระดับเทศบาล เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายบุญเรียบ  สุภาพ บ้านเลขที่ ๙ หมู่ ๓ ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท