งานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ

0
15

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับสมาคมไทลื้อจังหวัดลำปาง โดยการนำของ นายไกรเพชร ปิ่นฝั้น นายกสมาคมไทลื้อจังหวัดลำปาง โดยมีผู้แทนชาวไทลื้อ 6 จังหวัดภาคเหนือ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกล้วยแพะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนในเขตตำบลกล้วยแพะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวไทลื้อ อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดขนมธรรมเนียมประเพณีให้เด็ก เยาวชน ได้รับทราบ เป็นการปลูกฝัง และช่วยกันรักษาวัฒนธรรมอันดีไว้ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ แบบประชารัฐร่วมใจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมี ขบวนแห่วัฒนธรรมไทลื้อจากจังหวัดลำปาง และ 6 จังหวัดภาคเหนือ การประกวดสาวงามไทลื้อ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทลื้อได้อนุรักษ์การแต่งกายด้วยชุดไทลื้อ และภาษาพูดของชาวไทลื้อ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง