ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณวัดทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

0
15