ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 2 หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

0
5