ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนลำปางคูณ-ชุมชนบ้านป่าขาม

0
4