ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนสันติภาพ

0
2