งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบุญเกิด

0
99

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบุญเกิด

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายนายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ โดยเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านบุญเกิด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดบุญเกิด ชุมชนบ้านบุยเกิด ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ถ่ายทอดประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ