ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563

0
211

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และหน้าที่ของเด็กต่อสังคมและประเทศ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามความสามารถของตน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ได้เรียนรู้ตามความสนใจและแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ตรงกับคำขวัญที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย
เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมประกวดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทร.054-324195
“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประสบการณ์ของเด็กๆ ให้แต่งเติมความรู้ได้ตามวัยกับงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563”