ขอให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของป้ายมารับแบบพิมพ์รายการเสียภาษีป้าย กรอกรายการ แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

0
75

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มารับแบบพิมพ์รายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) และกรอกรายการโดยละเอียดในแบบพิมพ์ แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กองคลัง (ชั้น1) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563