ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

0
18