ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

0
170

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านต้า  ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านต้า ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562  ณ วัดบ้านต้า ชุมชนบ้านต้า ตำบลชมพู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม   ของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ รับทราบ  รวมทั้งสร้าง  ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรม อันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านต้า ในวันที่  11  ธันวาคม  2562  ณ  วัดบ้านต้า ตำบลชมพู ซึ่งจะมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็น เวลา  18.00 น.  และเริ่มพิธีทางศาสนา เวลา 19.30 น.