โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

0
41

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง ร่วมจัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ณ บริเวณวัดลำปางกลางตะวันตก ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งนี้มีประชาชนร่วมงานประเพณีอย่างคับคั่ง