การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง

0
46

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กำหนดจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ บริเวณคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก  ต.ชมพู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชนและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่าน หัวหน้าฝ่าย และเลขานุการตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานดังกล่าว  ในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมมิ่งขวัญเขลางค์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร