รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนหลัง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)

0
28
ปก 6 เดือนหลัง