จ้างเหมาบริการสำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
61

อ่านประกาศ