จ้างเหมาบริการสำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
107

อ่านประกาศ