จ้างเหมาบริการสำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
12

อ่านประกาศ