จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านศรีหมวดเกล้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
93

อ่านประกาศ